Privacy & informatieveiligheid

Labmicta gaat zeer zorgvuldig om met alle persoonsgegevens en de informatieveiligheid! Lees hieronder hoe wij dit doen.

Verklaring van toepasselijkheid

In het kader van NEN7510 vind je hier de verklaring van toepasselijkheid van Labmicta.

Cookies

Labmicta gebruikt op deze website cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst bij ieder bezoek aan onze website. Cookies helpen ons om onze website te verbeteren. Ze geven inzicht in hoe bezoekers de website gebruiken, maar vertellen ons niets over wie die bezoekers zijn. Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook via een pop-up venster, in ieder geval bij een eerste bezoek aan onze website. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken via onze website. Daarnaast kun je cookies zelf verwijderen uit de internetbrowser en via de instellingen van die browser persoonlijke voorkeuren invoeren.

Verantwoordelijk voor veilige verwerking persoonsgegevens

Alle professionals van Labmicta zijn verantwoordelijk voor het veilig verwerken van persoonsgegevens. Dit zijn alle gegevens die te maken hebben met jou als persoon. Bijvoorbeeld je naam, adres, geboortedatum, BSN, nummer van de verzekeringspolis, geslacht, medische gegevens maar ook het lichaamsmateriaal dat we onderzoeken. Maar naast die persoonsgegevens van patiënten verwerken we ook gegevens van leveranciers, sollicitanten, personeel en organisaties waarmee we samenwerken.

Verwerking voor verschillende doelen

Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een goede reden (wettelijke grondslag) nodig. Het is belangrijk om te realiseren dat we hierbij altijd de wet volgen, niet meer gegevens gebruiken dan nodig of verplicht is en dat we hierop regelmatig gecontroleerd worden. Als er onverhoopt toch iets fout gaat, wordt dit gemeld en volgen we protocollen om schade te voorkomen of beperken. Tijdens kwaliteitscontroles zorgen we ervoor dat het patiëntmateriaal niet herleidbaar is naar personen.

Diagnostiek uitvoeren

Onze belangrijkste reden voor het verwerken van persoonsgegevens is omdat we onderzoek uitvoeren op lichaamsmateriaal van patiënten. Op die manier ondersteunt Labmicta zorgverleners bij hun behandelingen. Dit doen we op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Op basis van diezelfde wet en voor hetzelfde doel, sturen wij het lichaamsmateriaal soms naar een ander laboratorium voor verder onderzoek.

Melding besmettelijke ziekten

Volgens de Wet Publieke Gezondheid is Labmicta verplicht om sommige besmettelijke ziekten die we ontdekken tijdens ons werk, zoals hepatitis, tbc of mazelen te melden bij de GGD.

Risicoschatting zorgverzekeraar

We zijn wettelijk verplicht een zorgverzekeraar onderzoeksgegevens te bieden om risico’s te beoordelen.

Facturatie en declaratie

Op onze facturen staan de minimaal benodigde en wettelijk verplichte persoonsgegevens. Deze facturen gaan in enkele gevallen naar de patiënt zelf, maar meestal naar de zorgverzekeraar of zorginstelling (ziekenhuis of verpleeginstelling).

Samenwerking met derden

Labmicta werkt samen met diverse andere (zorg)organisaties en leveranciers. Als zij ‘onze’ persoonsgegevens verwerken in het werk dat zij voor of met ons doen, zien wij erop toe dat die gegevens goed beveiligd blijven. Nooit mogen zij die persoonsgegevens zomaar gebruiken voor andere of eigen doeleinden. We maken met deze organisaties hierover duidelijke schriftelijke afspraken en leggen deze vast in een verwerkersovereenkomst.

Zelf gegevens achterlaten

In sommige gevallen laat je zelf enkele persoonsgegevens achter. Ook dan gaan wij hier zorgvuldig mee om en gebruiken we die gegevens alleen voor dat doel waarvoor je die gegevens gaf. Je vult bijvoorbeeld het contactformulier op onze website in, je solliciteert bij ons, je meldt je aan voor onze digitale nieuwsbrief of je neemt deel aan een workshop of cursus waarvoor je accreditatiepunten ontvangt van ons.

Verschillende bewaartermijnen

Afhankelijk van het doel hanteren we verschillende bewaartermijnen. Die variëren van enkele weken tot twintig jaar of meer. In alle gevallen voldoen wij aan onze wettelijke verplichtingen.

Bewaken van de privacy

De privacy van persoonsgegevens staat hoog bij ons in het vaandel. Wij hebben een goed functionerend informatiebeveiligingsbeleid. Dit omschrijft en controleert alle maatregelen die we nemen om persoonsgegevens goed te beschermen. Daarnaast hebben wij  een functionaris gegevensbescherming die intern controleert of Labmicta voldoet aan de AVG en andere privacywetgeving.

Alle medewerkers van Labmicta moeten zich houden aan de gedragscode ‘omgaan met (vertrouwelijke) informatie’ en hebben geheimhoudingsplicht. Dit is geregeld in de CAO Ziekenhuiswezen, de wet BIG en WGBO. Ook wordt de geheimhoudingsplicht met elke werknemer afgesproken in het eigen arbeidscontract.

Uitgangspunten privacy

Labmicta hanteert de volgende uitgangspunten bij het waarborgen van jouw privacy:

 • Persoonsgegevens verwerken we volgens de wet behoorlijk en transparant.
 • Alleen de benodigde persoonsgegevens verwerken we voor een specifiek bepaald doel.
 • Waar het kan verwerken we minder of geen persoonsgegevens.
 • Wij zorgen ervoor dat de door ons verwerkte persoonsgegevens correct zijn en blijven.
 • Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is.
 • We beveiligen persoonsgegevens goed.

Jouw rechten

Er zijn verschillende rechten waarop je een beroep mag doen en ons kunt aanspreken. Voor deze punten verloopt dit via de medische administratie van Labmicta, bereikbaar via (088) 537 4200. Je vraag wordt altijd geregistreerd. Binnen een maand reageren we hierop.

 • Het recht geïnformeerd te worden door ons over wat we doen met jouw persoonsgegevens.
 • Het recht volgens de privacywet om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.
 • Het recht om als aanvragende zorgverlener voor een onderzoek de persoonsgegevens van een patiënt te wijzigen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van restmateriaal voor wetenschappelijke doelen.
 • Het recht om ons te vragen of we de verwerking van je gegevens beperken
 • Het recht niet te worden onderworpen aan automatische besluitvorming; hier maken we dan ook geen gebruik van.

Vaak neemt een arts of verpleegkundige lichaamsmateriaal af voor medisch onderzoek. Laboratoria zoals Labmicta die dit lichaamsmateriaal onderzoeken, bewaren dit voor een bepaalde tijd. We zorgen ervoor dat dit overgebleven patiëntmateriaal niet te herleiden is tot personen door de gegevens anoniem te maken Daarna kan een deel van dit materiaal worden gebruikt voor wetenschappelijke doelen. De wetgeving staat dit toe, tenzij je hiertegen bezwaar aantekent. Dat kan via dit formulier.

Toezichthouder

We zijn altijd bereid om het gesprek aan te gaan. Een formele klacht indienen over de manier waarop wij je persoonsgegevens beschermen kan ook, bij de toezichthouder in Nederland via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen en meer informatie

Heb je vragen over ons privacybeleid, je rechten, wil je meer informatie over of het gesprek met ons aangaan over een privacy-onderwerp en/of onze aanpak? Neem gerust contact op met de functionaris gegevensbescherming van Labmicta via telefoonnummer (088) 5374200 of via e-mail fg@labmicta.nl